Remissvar på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Då uppdraget varit för snävt formulerat har utredaren inte kunnat lämna de nödvändiga förslag till författningsändringar som skulle gett författningsförslagen full effekt. De förslag som lagts är kontraproduktiva eller otillräckliga. PF Benjamin kan därför inte stödja författningsförslagen. Utredaren har heller inte varit medicinskt insatt, varför betänkandet innehåller brister och felaktigheter på det medicinska området och ger en felaktig beskrivning av de patienter som genomgår könsoperation. Utredaren har inte tagit del av relevant forskning på området, vilket strider mot uppdraget. PF Benjamin förkastar därför betänkandet i sin helhet.

Läs hela remissvaret

Debattartikel ang. förslaget till sänkt åldersgräns för ändrat juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslår en sänkt åldersgräns på ansökan om könskorrigerande kirurgi och ändrat juridiskt kön. Normkritikerna jublar, för frågan har kommit att handla om könsroller, och om barns rätt och möjligheter att vända sig emot samhällets uppfattning om vad en pojke respektive flicka är. Att vara för en sänkt åldersgräns har blivit synonymt med att skriva under på hbtq–agendan, så när vi som förening helst hade sett ett totalt slopande av dessa åldersgränser, är det därför lätt att tro att vi vill stå på barrikaderna tillsammans med transpersonerna och deras intresseorganisationer.

 

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa ”Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.”

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa ”Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.”

Regeringen föreslår ökad repression mot transsexuella!

Trots att regeringen haft hela sin mandatperiod på sig för att revidera lagen om ändrad könstillhörighet, vill de nu snabbt (på bara någon vecka) driva igenom en ny lag för att få bort, som de flesta upplevde det, pinsamheten i ”tvångssteriliseringsdebatten”; få bort den från den politiska agendan. När till slut KD var villig att gå med på detta, så lämnade tydligen de andra partierna åt KD att utforma förslaget. Dessa har sedan låtit Marc Bygdeman, professor emeritus i gynekologi, skriva ett reaktionärt förslag som innebär en kraftigt ökad repression mot transsexuella.

Fortsätt läsa ”Regeringen föreslår ökad repression mot transsexuella!”

Styrelsen noterar…

Efter flera års arbete med att påverka beslutsfattare och myndigheter, så är vi stolta över att vi till sist blev lyssnade på. Efter uppvaktningen vi hade hos Socialstyrelsen och generaldirektör Lars-Erik Holm tillsattes en utredning om vården för transsexuella och före detta transsexuella.

Utredningen presenterades på försommaren.

Mycket av det vi framfört fick vi gehör för i utredningen, dock inte allt. En av våra käpphästar var att vården inte skall ligga under psykiatrin, men tyvärr så kom man inte fram där. Men en ny utredningen tillsattes i den frågan. Den utredningen leds av Cecilia Dejne på Karolinska sjukhuset. Vi kommer givetvis att bevaka den utredningen.

Under hösten planeras också ett kombinerat styrelsemöte/medlemsmöte.

Socialstyrelsen presenterar utredning

Socialstyrelsen presenterade idag utredningen ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd”.

Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

 

  • fortsatt åldersgräns på 18 år
  • fortsatt psykopatologisering

 

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet.

Styrelsen
Patientföreningen Benjamin