Mitt i samhället

gata

Säkert har de flesta människor på något sätt kommit i kontakt med, eller hört talas om, fenomenet transsexualism, som finns i hela världen. Såväl veckotidningar, kvällstidningar som TV, brukar då och då ha reportage kring ämnet, inte sällan med ett ganska sensationellt innehåll om någon som bytt kön. En del har kanske stiftat bekantskap med någon, t. ex. på jobbet, som just håller på att genomgå ett könsbyte eller kanske har en släkting eller annan bekant, som har gjort det.

För de transsexuella kan det vara mycket varierande hur de blir bemötta av andra människor. En del – de flesta – förstår deras svåra situation och ger dem sitt fulla stöd. Andra reagerar med rädsla, obehag och fientlighet. Följden av detta blir att den transsexuelle ofta hamnar i ett psykologiskt underläge och blir mycket känslig för omgivningens reaktioner.

Det är inte ovanligt att transsexuella tvingas sluta från jobb eller utbildningar. Att få en anställning under tiden som en transsexuell genomgår sin medicinska behandling är praktiskt taget omöjligt; dels eftersom personen kan ge ett tvetydigt eller säreget intryck utseendemässigt (även om jobbet inte har något med utseendet att göra) och dels för att personens sociala och psykologiska könsroll är under förändring vilket ytterligare försvårar en eventuell anställning, oberoende av vilken könsroll som personen väljer att presentera sig i.

En annan form av fördomar möter de transsexuella vid sökandet efter hjälp inom sjuk- eller socialvården. Många högt utbildade människor som genom sitt yrke hjälper andra människor, har dessvärre otillräckliga kunskaper om transsexualism.