Råd till föräldrar

Här följer ett utlåtande från Socialstyrelsen som handlar om barns och ungdomars rätt till vård, och hur man som förälder ska gå till väga när den andra föräldern inte samtycker till att barnet ska få genomgå utredning.

Från den 1 maj 2012 gäller nya regler om ett barns möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när barnet har två vårdnadshavare och den ena inte ansöker om eller samtycker till en åtgärd. Socialstyrelsen har utarbetat ett Meddelandeblad (Nr 10/2012) avseende de nya reglerna (se länk nedan).

Innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 13 a § FB är att socialnämnden ges möjlighet att utreda och besluta att en åtgärd eller en ansökan får vidtas utan den andre vårdnadshavarens samtycke. Socialnämndens möjlighet att vidta åtgärder utan en vårdnashavares samtycke avser främst utredning och behandling som ges inom barn- och ungdomspsykiatrin. Om barnet bedöms behöva läkemedel inom ramen för behandlingen kan beslutet även omfatta en sådan medicinering. Somatisk vård i övrigt omfattas däremot inte av den aktuella bestämmelsen. En behandling föregås normalt sett av en utredning. Socialnämnden kan därför först få ta ställning till om medgivande till en utredning ska ske.

I Föräldrabalken finns också bestämmelser som handlar om att vårdnadshavare i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.

Läs publikationen på Socialstyrelsen.se.