Stadgar

§ 1. Namn

Organisationens namn är Transsexuella i Sverige.

 

§ 2. Ändamål

Föreningens ändamål är

 • att stödja och hjälpa människor, samt anhöriga till dessa, som i fosterstadiet utvecklat en neurologisk könstillhörighet motsatt resten av kroppens kön, ett tillstånd som botas genom bl.a. hormonbehandling och könskorrigerande kirurgi.
 • att utveckla kamratstöd för patienterna; före, under och efter könskorrigering.
 • att stödja och samarbeta med patienter och f.d. patienter i andra länder.
 • att driva frågor om lagstiftning som berör de drabbade.
 • att informera och samverka med myndigheter, läkare, psykologer, socialarbetare och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg.
 • att driva vårdkvalitet för patienterna.
 • att främja och efter förmåga medverka i seriösa forskningsprojekt om tillståndet.
 • att informera allmänheten om tillståndets natur och orsaker.

 

§ 3. Verksamhetsområde och säte

Föreningens verksamhetsområde är Sverige och dess säte är i Göteborgs kommun.

 

§ 4. Självständighet

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 5. Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som ställer sig bakom föreningens program, stadgar och som vill stödja dess verksamhet.

Medlemskap i föreningen är ej offentligt. Medlemsregistret består enbart av förnamn med tillhörande e–postadress och får endast förvaras hos ordföranden, medlemssekreteraren och kassören.

Föreningens styrelse fattar beslut om medlemskap.

Medlemskap är endast giltigt om medlemsavgift inbetalts till föreningens konto och en fungerande e–postadress har angetts. Där medlemskap beviljats efter 30 juni gäller avgiften, utöver resterande del av innevarande kalenderår, även för närmast följande kalenderår. Medlemskap upphör om avgift ej inkommit senast 31 januari. Styrelsen kan efter ansökan från medlem helt eller delvis bevilja befrielse från avgift.

Medlemskap upphör, förutom genom medlems eget utträde, genom att styrelsen beslutar om uteslutning därför

 • att medlemmen agerar på sätt som skadar föreningen,
 • att medlemmen på annat sätt bryter mot föreningens stadgar.

Medlem som begärt utträde eller uteslutits äger ej rätt till återbetalning av erlagd medlemsavgift. Vid utträde eller uteslutning destrueras medlems alla uppgifter i medlemsmatrikeln.

 

§ 6. Styrelse

Föreningen leds av en av föreningsstämman vald styrelse. Styrelsen består av ordförande, medlemssekreterare och kassör, samt eventuellt 2-4 övriga ledamöter. Ordförande, medlemssekreterare och kassör väljs i sina funktioner.

Styrelsemedlem väljs för två år om inte annat har beslutats av föreningsstämman. Om styrelsemedlem eller annan förtroendevald avgår under mandatperioden kan styrelsen för återstående del av verksamhetsåret utse ersättare. Fyllnadsval skall ske på nästföljande föreningsstämma.

Föreningens firma tecknas av den styrelsen det utser.

Endast den styrelsen det utser äger rätt att offentligen företräda föreningen.

 

§ 7. Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie föreningsstämma.

Medlemmarna skall skriftligen kallas till föreningsstämma senast tre veckor före föreningsstämman. Till medlemsmöte kallas medlemmarna minst två veckor i förväg.

 

§ 8. Mötesordning för föreningsstämma

Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställelse av röstlängd
 3. Frågan om föreningsstämmans stadgeenliga utlysning
 4. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Fastställelse av dagordning och anmälan av övriga frågor
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag till verksamhetsplan för det kommande året
 11. Val av ordförande, medlemssekreterare och kassör
 12. Val för av övriga styrelseledamöter
 13. Fastställelse av budget och medlemsavgift för verksamhetsåret
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Behandling av förslag som styrelsen eller enskild medlem genom skriftlig motion väckt och som distribuerats till medlemmarna senast i kallelse till föreningsstämman
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande

 

§ 9. Extra föreningsstämma

Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma på inkommen begäran av minst en tredjedel av betalande medlemmar eller att styrelsen av annan orsak beslutar om den extra föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall utgå minst tre veckor före mötet.

 

§ 10. Fullmakt och beslutsmajoritet

Endast närvarande medlem har rösträtt.

Beslut vid stämma eller medlemsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat framgår av stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.

 

§ 11. Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar måste minst två tredjedelar av de vid föreningsstämman närvarande medlemmarna stödja ändringen. Förslag till stadgeändring skall jämte styrelsens yttrande bifogas i
kallelse till föreningsstämman.

 

§ 12. Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen, eller om förslag väckts om att uppgå i eller begära inträde i en annan organisation, krävs att tre fjärdedelar av de vid två på varandra följande föreningsmöten närvarande medlemmar ställer sig bakom beslutet. Av dessa möten skall det ena vara ordinarie föreningsstämma.

Vid upplösning av föreningen skall detta meddelas medlemmarna skriftligen jämte den stadgeenliga grunden för beslutet redovisas. Vid beslut om upplösning av föreningen skall bestämmas vad som skall ske med föreningens register, handlingar och övriga papper och tillgångar i enlighet med stadgans ändamål, § 2.

 

 

Dessa stadgar antogs den 22 november 2004 och reviderades senast av föreningens extrastämma den 10 september 2016.