Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Nya riktlinjer för journalhantering i Stockholms läns landsting

Karolinska sjukhuset kommer att ta fram nya riktlinjer för hur kopplingen mellan gammalt och nytt personnummer skall hanteras inom vården. Riktlinjerna kommer att gälla i Stockholms läns landsting men kommer även att presenteras för övriga landsting i landet.

I dagsläget samkör vården båda personnumren utan att patienterna tillfrågas. I region Skåne har man dock beslutat att inte samköra journalerna.

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottet valde att föreslå riksdagen att anta propositionen och avslå Skånbergs och Enochsons motion. 

Den enda ledamoten som reserverat sig mot förslaget är Per Ramhorn (SD). I hans reservation föreslås att riksdagen bifaller inte bara Per Ramhorns motion (avslå propositionen), utan även Skånbergs och Enochsons motion (avslå propositionen).

I betänkandet nämns Föreningen Benjamin i stycket Ärendet och dess beredning:

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

 

Läs hela betänkandet på riksdagen.se

Kvalitetsregister för TS på gång

Ett Kvalitetsregister för TS och före detta TS diskuteras och en styrgrupp har tillsatts. I styrgruppen ingår professionens alla specialiteter och från alla centra med något undantag. I styrgruppen ska också ingå en representant från en brukarorganisation, man vände sig RFSL som utsåg denna, vilket vi inte kan acceptera. Vi anser att det skall vara en representant för transsexuella och före detta transsexuella.

Proposition om ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändringarna innebär bl.a. att

  • Person inte längre måste vara svensk medborgare och ogift.
  • Om omyndig ska hänsyn tas till barnets vilja, ålder och mognad.
  • Utländska domar och beslut ska under vissa förutsättningar ska anses som giltiga i Sverige.
  • Vissa föråldrade uttryck i lagen byts ut.
  • Krav om sterilisering bör avskaffas (utredes vidare).

Länk till propositionen på regeringen.se